شکارچیان مناطق و آب و هوای سردسیری

شکارچیان مناطق و آب و هوای سردسیری

این فیلم رژیم غذا و رفتار شکار گرگ‌ها، ببرهای سیبری و پلنگ‌های برفی را نشان می‌دهد.

03:53

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

predator, wolverine, tiger, snow leopard, mammal, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.